// // Leave a Comment

Дарение | Donation | Support

Make a donation using Paypal


For the virtual interdisciplinary research institute "Artificial Mind" and for the book "History, Principles and Pioneers in Artificial General Intelligence"


Support the various works and productions of Todor and Todor's research


Thanks!

Other ways to support me, invite me for a talk or for a project, make donations of hardware or say hello: Contact me (twenkid @ gmail . com , dzbe @ mail.bg etc.)

Направи дарение през Paypal или Epay

Paypal

Подкрепа за разнообразното творчество и изследвания на Тош, Twenkid Studio, "Свещеният сметач" и пр.


За изследванията по Общ изкуствен интелект и други, за книгата "История, теория и пионери на Универсалния изкуствен разум - Artificial General Intelligence", за виртуалния интердисциплинарен изследователски институт по Общ изкуствен интелект и др.


Месечно дарение за творчеството и изследванията на ТошEpay


През Epay от сайта на Тошко 2

Благодаря Ви!

Подкрепете ме по друг начин, дарения на техника, пространства за работа и офиси (за дейност на кръжоци/"хакерспейсове" като Hackafe) и др.

Свържете се с мен, поканете ме за представяния, събития за Общ изкуствен интелект, трансхуманизъм и космизъм и пр., въображение и творчески процеси и т.н. или ме поздравете: dzbe @ mail   bg

twenkid @ gmail . com

0 коментара: