Monday, November 14, 2022

// // Leave a Comment

Цитат на изследването ми от края на 2003-2004 г. "Опит за първично разделяне на запис на говор на съставящите го фонеми" в научната литература на БАН

ВСЕСТРАННО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
"СВЕЩЕНИТ СМЕТАЧ""
Докато коментирах в групата "IT in Plovdiv" във Фейсбук изказвания на колега от новия институт с 200 милиона лв финансиране за това, че на кандидатите им липсвали фундаментални знания, и теоретични, и приложни, открих, че още една работа от "Свещеният сметач" от древния период е била цитирана в научен труд по езикознание и разпознаване на реч от Русенския университет, 2006 г., в сборник на БАН, поставяйки въпрос още в началото на работата. 

Към този цитат може да се добавят

1) Цитати на академични езиковеди, занимаващи се със социолингвистика (Л.Кирова,  преподавател по български език за чужденци в СУ, тогава докторант?, по-късно защитава докторантура и доцентура) :

"В края на 2002 г., Людмила Кирова вмъква и дори коментира "гъвче", "сметач", "Мацето" в

 Пространствен динамичен модел на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи, текст който бил четен на Юбилейна международна научна конференция “Българският език - история, настояще, бъдеще”, БАН, ИБЕ, София, 3 - 7. 10. 2002... (...)

"...на структурно-граматическо или словообразувателно равнище - геймка, игрица, гъвче (‘дискета’, название пародиращо архаизирания термин гъвкав магнитен диск" - но не е вярно, че "гъвче" пародира "архаизирания термин".

"Срещнахме още назоваванията ПеЦе, Писето, сметач, Мацето. Въпреки че последните две са оказионални (...)" - свръх "оказионални", редовно ги използва един-единствен човек.

"

2) Статия от Диана Благоева*, където се цитират разкази от "Защо съм толкова интелЕгентен" и др. думи от юнашкото наречие, с линк към сп. "Свещеният сметач"), на руски език:  из  "Изречения на писача #31:

"Свещеният сметач" влияе на езиковедски изследвания на българския език"

http://eim.twenkid.com/old/_5/31/31.htm#pis

Сега, като потърсих с няколко думи от юнашкото наречие, попаднах на статия на Диана Благоева: Синонимия в компьютерном жаргоне болгарского и русского языков в която списание "Свещеният сметач" е посочен като първи източник:

...Предметом анализа в настоящей статье являются синонимы в жаргонной компьютерной лексике болгарского и русского языков. Корпус исследования собран посредством эксцерпции словарей (Армянов 2001, Пернишка и др. 2001), ресурсов интернета (http://eim.hit.bg, http://www.bgcm.hit.bg, http://lib.km.ru, http://slovari.net/contents.php?sl=ej, http://softishe.narod.ru/jarg.html, http://slovarik.ru/slovari/ksl/?first_liter=193, www.russianstory.com и др.)...

Наред с няколко думи от юнашкото наречие (много пестелив научен труд, предвид на това какво богатство от думи се използват в "Свещеният сметач"), са цитирани и няколко думи от разказа "Защо съм толкова интелЕгентен". Речта на незнайните "даунлоадаро-геймари" и използвани от тях думи, някои от които са измислени лично от © Тош специално за игра на думи в разказа, са посочени като част от българския компютърния жаргон, макар че не съм чел никой да ги използва, освен мен, във въпросните литературни творби.


Д.Б. според: https://ibl.bas.bg/prof-diana-blagoeva/ е проф. в БАН , секция по лексикология и лексикография (речников състав на езика и речници)).

...


3) Няколко страници от "Човекът и мислещата машина - ...", бр. 13, 2001 г.: се оказаха изплагиатствани в статия от някакъв сборник с нучни трудове от 2005 г., доколкото открих на докторант от ПУ (с некоректен цитат само на изречение и с грешен линк); доколкото разбрах после не е защитил.  

"Човекът и мислещата машина - Анализ на възможността... ", 2001 - изплагиатствана в научен сборник от 2005 г https://artificial-mind.blogspot.com/2020/08/izplagiatstvana-statiya-ot-smetacha-vзnauchen-trud.html 

4)  Сега този коректен цитат в труд от 2006 г.:


https://www.researchgate.net/publication/346627640_POZICII_ZA_REALIZACIA_NA_BLGARSKITE_FONEMI

Баева,  Д.  ,  Д.  Игнатова-Цонева,  Д. "Позиции  за  реализация  на  гласните  и  съгласните фонеми  в  съвременния  български  език  с  оглед  разработването  на  компютърни програми  за разпознаване  на  реч". – Сб.  Книгата, езикът,  литературата.,  БАН,  2006,  с. 227 – 237 

ПОЗИЦИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГЛАСНИТЕ И СЪГЛАСНИТЕ ФОНЕМИ  В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  С ОГЛЕД РАЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА РЕЧ  Десислава Баева,  Димитрина Игнатова-Цонева, Русенски университет 

(...)

"Като се имат предвид трите основни дяла на компютърната лингвистика (автоматичен анализ  на  текстове;  генериране на  текстове  и анализ  и  синтез на  реч)  се  коментират някои съвременни  опити  за  компютърна  обработка  на  българска  реч.  Въз  основа  на  идеята  на Джонатан  Кей  и  на  други  изследователи,  че  фонологията  е  основата  за  изграждането  на всички компютърни програми за машинно разпознаване на  реч, в настоящата статия  вместо фонемите  като  основни  сегменти  са предложени  техните алофони  (позиционните  варианти на  фонемите).  За  конкретното  им  определяне  са  разгледани  нормите  за  реализация  на гласните и на съгласните в съвременния български език и са посочени конкретни примери за изграждане графиката на алофоните в речта на носителите на нашия език"


"Програмите  за  генерация  започват  от  някакъв  модел  на  смисъла  и  конструират лингвистичното му представяне  [http://bg.wikipedia.org.] , а в  опитите  за  анализ и синтез  на българска  реч  като  най-малки  функции се  разпознават  фонемите.  Както  пише Т.  Арнаудов [Арнаудов  2005:  4]: „Местата,  където  откритите  периодични  функции  са  по-сгъстени  (или долепени  една  до  друга),  с  по-голяма  вероятност  са  области  на  сработен,  на  „чист”  и устойчив тон; или най-малкото – показват, че се намираме в единна свързана област, в една и съща  фонема.”.  По-нататък  авторът  съветва:  „Би  било  полезно  да  имаме  предварителна информация  за  очакваните  дължини  на  фонемите?”  и  се  пита:  „Как  да  разберем  къде свършва преходът и къде се намира чистият тон на фонемата ... ?” "

...

Бях публикувал тази работа през 2005 г. в сп. "Свещеният сметач", така е и цитирана, но линкът изглежда грешен (брой 30?, а не 31; сега и не работи хит.бг) 1.Арнаудов 2005: Арнаудов, Т. Опит за първично разделяне на запис на говор на съставящите го фонеми. http://eim.hit.bg/_5/30/analiz_na_zvuk.htm. http://eim.twenkid.com/old/_5/31/31.htm http://eim.twenkid.com/old/_5/31/analiz_na_zvuk.htm


5) Не от "Свещеният сметач", научната статият за интелигентния речник "Смарти" имаше поне един цитат в друг научен труд.


Read More

Wednesday, November 2, 2022

// // Leave a Comment

За Общия ИИ - коментари към интервю с Преслав Наков на сайта "Дигитални истории" от 14.10.2022 - Comments about AGI re Nakov interview

*
Проф. Преслав Наков е специалист в обработката на естествен език, нареждат го сред топ учените в направлението в световен план. Тази област през последните години показва главозамайващи резултати.
*
Кои са най-актуалните посоки, от които да очакваме новини в света на изкуствения интелект и конкретно в обработката на текст? Къде ентусиазмът идва в повече на фона на реалността?
*
Близо ли сме до генералния ИИ, който може да наподоби и дори задмине човека? Възможен ли е изобщо той?
*
Трябва ли това да ни плаши, или напротив – да ни изпълва с ентусиазъм за бъдещето? https://karamanev.me/sreshti/preslav-nakov?fbclid=IwAR0-v28B9cHkV_D4PgosEpW43D900srLawI2lFJgPRIB9Fr3xamHZK1I5Kw

 https://www.facebook.com/Digitalni.Istorii/posts/pfbid02wnWVzQB7vfecxFFmQ3xEAahYdcwNjNf3X5v985fmjejp5K7NaRWUrAahnEad62w5l?__cft__[0]=AZVvj928YFS1M5IP8gViSm8KhSqGgRWpgbBg5kthoXwPPfX_SfueLYz0Cu5H9gVOVaoOyQCTUxEQ6sZ93Q6yHloTYzG5jaAyCXOS1RRjz6z0ZtdilF2XiGbgqKCv-NDM_B9hdqEJRwxWb6238UseofPJ&__tn__=%2CO%2CP-R

Todor Arnaudov

Хубаво интервю, с изключение на темите за Общ ИИ (не е "генерален", а Общ, още Универсален изкуствен разум, на името на първия в света интердисциплинарен курс по тази тема (Artificial General Intelligence, Universal AI), който се проведе в България през 2010 и 2011 г.: "Видео разказ за първия университетски курс по Универсален изкуствен разум в света - Пловдив 2010-2011"
https://artificial-mind.blogspot.com/…/AGI-at-Plovdiv-2010…
За сравнение, първият курс по "AGI" в MIT беше през 2018 г.
Тестът на Тюринг е оспорен като наивен и "глупав" в Общия ИИ и преди 20 години, напр. в основополагащата ми студия "Човекът и мислещата машина: Анализ на възможността да се създаде мислеща машина и някои недостатъци на човека и органичната материя пред нея", тя е от 2001 г.: http://eim.twenkid.com/old/eimworld13/izint_13.html
Българският проект и Стратегия за създаване на интердисциплинарен институт по Общ ИИ и др. беше публикуван през 2003 г. (INSAIT повтаря някои от идеите му, но не за Общ ИИ): "Как Бих Инвестирал Един Милион С Най-Голяма Полза За Развитието На Страната? ": https://artificial-mind.blogspot.com/…/interdisciplinary…
Оригинално място на публикация, архив на геоситис: https://www.oocities.org/todprog/ese/proekt.htm
Общият ИИ не е ново направление (ново е за специалистите по тесен ИИ), а като вълна е още от около 2000-та година, като в известен смисъл има отделни първопроходници и 10 години по-рано като Шмидхубер.
"Силен" и "слаб ИИ" бяха актуални термини преди 20 години, и до преди десетина, в едно интервю, което давах през 2009 г. се наложи да ги използвам:
"Ще създам мислеща машина, която ще се самоусложнява*
Фантазьори и авантюристи правят великите открития. Работата на скептиците е да отричат, а после да не вярват на собствените си очи"
https://artificial-mind.blogspot.com/…/dreamers-and…
От 2020 г. се анонсира громен сборник, може би ще излезе близо 1100 стр., , все още го допълвам и редактирам. Последното работно заглавие е "Изкуствен разум и развитие на човека: история, теория и пионери", който разглежда и доказва "изпреварващото и своевременно участие на България в новото движение на Общия ИИ и развитието на човека, чрез..." (развитие на човека - "трансхуманизъм"):
Информация:
https://github.com/…/Izkustven-razum-i-razvitie-na-choveka…
И др.


Радослав Василев
Колкото и да се силят с ИИ хората трябва да знаят една фундаментална истина. ИИ не разбира семантиката и на практика машината каквото и да прави не го разбира. Ето защо ИИ няма никакъв шанс да достигне нивото на биологичния. Уважавам този човек но едва ли ще ме убеди че една машина ще се справи по добере с литературата от човека. Как ще стане това. след като тази машина идея си няма какво прави! Може би малко украсяват думите на Наков не вярвам на всички текстове в статията
Отговор1 седм.Редактирано

Todor Arnaudov

Не разбира от семантика този ИИ, който е чисто вероятностен и не е основан на сетивно-моторни взаимодействия. Друг въпрос е и какво точно е "да разбира", и ако се задълбае може да се докаже (покаже) че хората, особено повечето, също не разбират много неща, които уж си мислят, че разбират, и ако им зададеш въпрос формулиран по малко по различен начин от това, което знаят наизуст, блокират или отговарят глупости подобно на сегашните езикови модели.
Отговор1 седм.

Радослав Василев

 в смисъла на човешкия интелект няма нито един изкуствен интелект, няма и да има! Каквото и да правим ще се задоволим само с модели на интелигентно поведение, но машините няма да осъзнаят нищо от това. Няма да можем да възпроизведем интелекта на комар, какво остава на човешкия. Биологичните индивиди са феномен на природата и е невъзможно да ги пресъздадем в неодушевена материя. Ако направим това, значи сме открили живота, но това няма да се случи каквито и микроскопи да имаме, каквито и изследвания да правим, каквито и науки да изучаваме. Защо мисля така? В краткост, вярвам, че животът се организира от енергия с разум и това е свят, който ние не можем да достъпим. Дори и да открием такава енергия ще възникнат още по непреодолими въпроси. Ето защо вярвам, че животът ще остане вечна тайна и заедно с него въпросите за съзнанието и подсъзнанието. Можем само да гадаем, да наблюдаваме, да експериментираме, да моделираме, т. е. да ги стъкмисваме да изглеждат нещата така както искаме. Бог няма да достигнем и няма да можем да посеем в неодушевена материя разум и осъзнаване. Това може да стане само с биологичен мозък, но пък тогава няма да бъде ИИ. Този път според мен е без изход! Трябва да се примирим, че богове няма да станем и да се задоволим да правим полезни и интересни машини за света и хората.
Отговор1 седм.Редактирано

Todor Arnaudov

Това за което говорите не е "интелект", нито пък онези, които разбират ума и искат да създадат мислещи машини "се мислят за Бог", нито пък смятат, че електронният процесор или сметач са "жива материя" в буквален смисъл (той е кристал, не е жива материя, няма метаболизъм, не е химически и т.н.; има "изкуствен живот", свързан с мислещи машини, но не е в буквален смисъл, "живот" в смисъл "самостоятелен"; а има и биотехнологии, които работят върху създаване на "изкуствен живот" с химически процеси, но това е друго.)
Също виждам класически, за мен банални аргументи на машиномразците - по термина ми от сблъсъка на Надтелесност срещу един уж "човеколюбец" - "Писма между...", 2002. Машиномразците отричат мислещите машини, защото "не са човеци" (така го обясняват, всъщност причините са други) или по-общо "са различни" и най-вече (не винаги го осъзнават): "е по-нисша" (воля за господство). Тези "аргументи" съм разглеждал преди повече от 20 години в юношеските си творби: в "Човекът и мислещата машина: Анализ на възможността да се създаде мислеща машина и някои недостатъци на човека и органичната материя пред нея", тя е от 2001 г.: http://eim.twenkid.com/old/eimworld13/izint_13.html"
и в повестта "Истината", 2002-2003 (има я в Читанка), също в диалога ми с Ангел Грънчаров: "Писма между 18-годишния Тодор Арнаудов и философа Ангел Грънчаров": http://eim.twenkid.com/old/eim18/predopredelenost2.htm
Всеки от нас може да усети своето собствено съзнание. "Вътрешното разбиране" е доказателство, че "съзнаваме", но дали наистина разбира и чувства, знае само всеки за себе си. Така и ММ може да знае за себе си, че чувства, макар ние да смятаме, че не е вярно и да я обвиняваме, че нейните чувства са "нули и единици". Тя, спокойно, без излишни емоции, може да ни отговори:

"А вашите чувства са количествено, качествено и пространствено съотношение на химични съединения – белтъци, хормони, нуклеинови киселини и пр. Едва ли ще има полза да навлизам в подробности, защото бедните ви мозъци няма да могат да ги поберат..."
("Анализ на възможността...". 2001, виж също "Истината")
Също така, всичко, което човекът прави, е създадено от Бог. Онези, които изкарват творците, че "се правят на богове и не могат" забравят, че "всичко е по божие допущение".
Човекът и развитието на човека (трансхуманизъм) са част от природните процеси и част от природата, сътворението и пр. Човекът е част от природата, технологиите също са част от природата - по-късно появила се част, която се развива с участието на мислещи същества, общества и пр.
Човекът и Мислещата Машина - разработка на &copy Тодор Ил. Арнаудов, 2001 в списание "ЕИМ СВЯТ". Брой 13 (11/2001)
EIM.TWENKID.COM
Човекът и Мислещата Машина - разработка на &copy Тодор Ил. Арнаудов, 2001 в списание "ЕИМ СВЯТ". Брой 13 (11/2001)
Човекът и Мислещата Машина - разработка на &copy Тодор Ил. Арнаудов, 2001 в списание "ЕИМ СВЯТ". Брой 13 (11/2001)
ОтговорПремахване на визуализацията1 седм.Редактирано

Todor Arnaudov

Радослав Василев И не отговорихте "какво е интелект" (според Вас конкретно, понеже всеки влага какъвто си иска смисъл). Какво е "човешки интелект"? Опишете го, определете, за да видим дали говорим за едно и също нещо. За моята представа може да проследите връзките и творбите ми и от по-късни времена, и лекциите от 2010 г.
Как точно разбирате, че еди-кой си/кое си го притежава? Какво е? Как се измерва? Кога се появаява и защо? Кои хора го имат и кои нямат? Когато човек получава мозъчно увреждане (всъщност хората непрекъснато получават такива, телата им бавно умират) променя ли се този интелект? Какво ниво на инсулт/мозъчни увреждания/съзнание (кома, будна кома) е необходимо, за да има някой "интелект"? Работещ? "Спящ"? От кой момент бебетата получават? Имат ли и като са родени? Защо човешкият е различен от животинския? Колко е различен? От кои животни? Как преценявате и как се доказва, откъде знаете? И т.н. могат да се зададат безброй въпроси.
Отговор1 седм.

Радослав Василев
 много въпроси поставяте и отговора ми ще стане дълъг. Не знам доколко има смисъл. Ако държите на отговор ще ви отговоря.
Отговор1 седм.

Todor Arnaudov

 Какво значение има колко е дълъг. Книгата ми "Изкуствен разум и Развитие на човека: История Теория и Пионери" в момента отива към 1100 стр. А4 и тя е обзор, някои произведения са дадени само като откъси и т.н., Вижте колко е дълга първата сериозна студия, която съм публикувал през 2001 г. Все още слушам едни и същи неща от хора, които дори не разбират за какво говорят и не могат да си формулират мисълта, или не разбират чуждата.
За Бог се мислят по-скоро именно такива машиномразци, един елементарен показател са категоричните Ви заклинания и манипулативната употреба на първо лице мн. число.
"Ние" какво да правим, колкото и да еди-какво си. Няма никакво "ние" между мен и Вас по тази тема, няма "ние" и между машиномразци и надтелесници/развити човеци, и онези, които са агресивни, злобни, не са надтелесниците, а именно машиномразците. Такъв беше въпросният философ от "18-годишния Тодор Арнаудов срещу 43-годишния...", такива са и разните му проф. И.Х., да не говорим И.С. с крайностите му в "Сатанизъм: Unlimited", който се опитва да ме скрие, пише за "Трансхуманизъм", но не ме споменава, макар че съм 20 години преди него.
Аз (и моето "нас") не е част от "Вашето" нас, и като употребите "ние" няма да го направите такова.
Вие твърдите какво може и какво не може, вие говорите като законодател (БОГ), който заповядва.

Развитието на човека, както и развитието на Вселената, са естествени процеси, а човешкият ум е част от Вселенските процеси, той не е отделен и не съществува без да е свързан, обусловен и построен от всичко останало, включително машините и технологиите. Без тях ясно се вижда колко сте близо до шимпанзетата, не че и с тях пак повечето хора не бързат да покажат, че са роднини на опашатите и косматите си братовчеди по ценности, по мотивация и по повърхностност на възприятието на света.
А по отношения на отрицанията Ви, както казвам в едно интервю от 2009 г.: "Фантазьори и авантюристи правят великите открития. Работата на скептиците е да отричат, а после да гледат и да не вярват на очите си."
Read More