Wednesday, October 9, 2013

// // Leave a Comment

Българският специалист по роботика и машинно обучение Петър Кормушев спечели наградата "Джон Атанасов"!


http://kormushev.com/news/2013-john-atanasoff-award

Петър е българската следа в Италианския технологичен институт в Геноа, място откъдето могат да се очакват (и се правят) сериозни изследвания и резултати, препоръчвам да разгледате дейността им.

Гледайте интервю с него по БНТ:Ако си търсех докторантура или друга такава позиция, това  щеше да е едно от потенциалните места, където бих кандидатствал, споменавал съм и друг път - един от най-сериозните институти, свързани с универсален изкуствен разум: http://www.iit.it/

Read More

Sunday, October 6, 2013

// // Leave a Comment

WildCat - the New Species from Boston DynamicsFunny bunny... :))

Two-stroke running four-legged Trabant...
Read More

Wednesday, October 2, 2013

// // Leave a Comment

Creative Intelligence will be First Surpassed and Blown Away by the Thinking Machines, not the "low-skill" workers whose jobs require agile and quick physical motion and interactions with human-sized and human-shaped environment | Творческата интелигентност първа ще бъде надмината и издухана от мислещите машини, а не "нискоквалифицирания" труд

Български, виж по-долу: "Творческата интелигентност" първа ще бъде надмината и издухана от мислещите машини, а не "нискоквалифицирания" труд, който изисква пъргавина, сръчност и бързи движения и взаимодействия в човешка среда, сред други хора

First Surpassed and Blown Away by the Thinking Machines, not the "low-skill" workers whose job require agile and quick physical motion and interactions with human-sized and human-shaped environment

A comment of mine regarding an article:... Posted to AGIRI AGI list with some additional comments.

Let me challenge this claim:

This story is published courtesy of The Conversation (under Creative Commons-Attribution/No derivatives).

"Machines on the march threaten almost half of modern jobs." September 23rd, 2013.http://phys.org/news/2013-09-machines-threaten-modern-jobs.html
Sep 23, 2013 by Carl Frey & Michael Osborne, The Conversation

"
Careers at low risk of computerisation are generally those that require knowledge of human heuristics and specialist occupations involving the development of novel ideas and artifacts. Most management, business, and finance occupations, which are intensive in generalist tasks requiring social intelligence, are still largely confined to the low-risk category. The same is true of most occupations in education and healthcare, as well as arts and media jobs.

...Engineering and science occupations are also less susceptible to the phenomenon, largely due to the high degree of creative intelligence they require. It is, however, possible that computers will fully substitute for workers in these occupations over the long-run.

This means that as technology races ahead, low-skill workers will need to train in tasks that are less susceptible to computerisation - that is, tasks requiring creative and social intelligence...."

Todor Arnaudov:

It could be the opposite in many cases, but it is easy to understand the "bourgeois" believe in their own superiority - I mean the authors of the article as well as the other "intellectual workers". Most people have the multi-domain blindness issue - I've talked about that in previous messages, and has started a big work on it (a work on creativity, as an answer to one other paper, but this work was frozen in the middle an year ago and is not published).

The "creative intelligence" is hard for the humans, especially hard for average people and average researchers, engineers or whatever to understand and explain.

They don't understand their own intentions, "schemas", behavior, reasons, they don't know why they do or choose precisely what they did etc., can't remember and analyse that information good enough.

And the overall problem is not that versatile general intelligence is so complex, it is that the humans are too dumb to fit it in their tiny "RAM".

The low-skill workers which are agile and fit in human environment (for example waiters) are harder to get replaced by humanoid robots - those robots are not yet mass produced and for a long time will be more expensive and harder to build than to hire a human. Also humans like human waiters, especially attractive women.

For the intellectual jobs - it's much easier to pick a computer, run the appropriate software or connect it to the service,
and get it thinking - you already have decent cameras, microphones and many sensors even in smartphones.

There are tens of billions of already available computers - or much more? - and many of them in my estimates are fast enough even now, and even 5 or 10 years ago, for many "highly intellectual" human-level and super-human level activities.

Actually computers were super humans for many decades - from the beginning, but that's another topic.


The bottom line is that the "white collars" are more endangered in current-time economy.
Perhaps that kind of economy could hardly survive the AGI revolution.

I guess it may turn inside-out  upside down for a while - the low-skill workers could get higher pay, because intellectual activities will be done in 1 ms for free... ;)

We, the smart guys (the smart asses, see "Super Smartasses" the graphical series ) wouldn't be needed by anyone... Not that we are needed now. :))

Maybe the change won't be that big. :D

---

=== Todor "Tosh" Arnaudov ===

.... Twenkid Research: http://research.twenkid.com

.... Author of the world's first University courses in AGI (2010, 2011): http://artificial-mind.blogspot.com/2010/04/universal-artificial-intelligence.html

.... Todor Arnaudov's Researches Blog: http://artificial-mind.blogspot.com
|

Творческата интелигентност първа ще бъде надмината и издухана от мислещите машини, а не "нискоквалифицирания" труд, който изисква пъргавина, сръчност и бързи движения и взаимодействия в човешка среда, сред други хора


Бих оспорил твърденията от тази статия:

Цитат от статия от "The Conversation": "Настъпващите машини заплашват почти половината от съврменните работни места" - http://phys.org/news/2013-09-machines-threaten-modern-jobs.html
Sep 23, 2013 от Карл Фрай и Майкъл Осборн, The Conversation


Работните места с нисък риск от компютризация и автоматизация като цяло са тези, които изискват знания за човешки евристики и са свързани с измисляне и разработване на нови неща.

Повечето професии свързани с мениджмънт, бизнес управление, финанси, в които се извършват много разнообразни задачи, изискващи социална интелигентност са в категорията, за която се смята, че е с нисък риск. Същото се отнася и за повечето професии в образованието, здравеопазването, изкуствата и медиите.

Инженерните длъжности и научната работа също са по-малко заплашени от този феномен, най-вече заради високата степен на творчески ум, която изискват. В дългосрочен план обаче е възможно компютрите напълно да заместят служителите и на тези длъжности.

Това значи, че с напредването на технологиите, нискоквалифицираните рабортници ще трябва да се преквалифицират в професии, които са по-малко податливи на компютризация - тези, които изискват творчество и социални умения..."    
Превод: авторът  

Тодор "Тош" Арнаудов:

Всъщност според мен по-скоро ще се случи обратното.

Разбираема е вярата в превъзходството на авторите на статията и на другите "интелектуални работници" над по-нискоквалифицираните, но и авторите страдат от т.нар. интердисциплинарна слепота, която ги кара да смятат, че интелектуалните професии са едва ли не вълшебни и необясними, та затова трудно се поддавали на автоматизация.

Говорил съм много по този въпрос в предишни съобщения, и бях започнал голям труд в който се разглеждат някои аспекти от проблема.*

Творчеството, създаването, е сложно и трудо за разбиране и обяснение от хората, особено за средностатистическите хора, нормалните учени, инженери и пр.

Та те не схващат собствените си намерения, модели, поведение, основания, причини да вършат каквото вършат, защо са избрали или направили точно това, което са направили и пр., не могат да го запомнят и да анализират тази информация достатъчно добре.

Затова и главният проблем при създаването на универсален изкуствен разум не е, че интелигентността е толкова сложна. Проблемът е, че хората са твърде "тъпи", за да го съберат в своята миниатюрна "оперативна памет"... (Виж за "Работна памет", Working Memory capacity correlates with General Intelligence ... 

Нискоквалифицираните работници, които са пъргави и са създадени от природата да се вместват в човешка среда - средата е създадена да е подходяща за тях - например сервитьори, ще се заместят по-трудно от хуманоидни роботи.

Такива роботи все още не се произвеждат масово и още много години няма как да бъдат произведени в големи количества, ще бъдат прекалено скъпи и трудни за производство, много по-изгодно и лесно е да наемеш хора - те са навсякъде. Също така, хората най-вероятно ще предпочитат хора за сервитьори, особено ако са привлекателни жени.

За умствения труд е и ще бъде обратното - много по-лесно е да хванеш някакъв компютър за ушите, да пуснеш подходящия софтуер или да го свържеш към услугата през мрежата и вече ще си имаш мислеща машина. Вече си имаш и прилични камери, микрофони и много сензори дори в смартфоните.

Има десетки милиарди? вече достъпни компютри навсякъде около нас (със "сериозни" процесори) - и по мои сметки много от тях са достатъчно бързи сега, били са достатъчно бързи и преди 5 и преди 10 години, за много от "високо интелектуални" занимания на човешко и свръхчовешко ниво.

Всъщност компютрите са си свръхчовешки от много десетилетия, от самото начало, но това е друга тема.

"Белите якички" са по-застрашени в сегашната икономика - тя естествено трудно би оцеляла революцията на универсалните мислещи машини, а ще има и отпор от въпросните "застрашени", очаквам изкуствени абсурдни закони и маймунджулъци от "най-високоразвитото късче материя във Вселената" (друг път).

Предполагам, че икономиката може да се преобърна за известно време - нискоквалифицираните работници може да взимат по-висока заплата, защото интелектуалните занимания ще се вършат за 1 милисекунда и безплатно... ;) Разбира се, ако тези по-върховете на властта, които контроират онези с оръжията, не попречат това да се случи, защото може да се заклати собствения им стол.

Ние, умниците (виж "Супер умници - графичен сериал  ) ще станем ненужни... Не че и сега сме особено нужни :)), така че в това отношение промяната може би няма да е чак толкова голяма... :D

...
* Труд относно творчеството, като отговор на една статия, в която имаше съвпадения с мои по-стари идеи, бях я започнал в края на миналата година, но беше замразена наполовина недовършена и не е публикувана).
Read More