Wednesday, April 23, 2008

// // Leave a Comment

Research Directions and Goals (Feb 2008) | Изследователски направления и цели (Фев 2008)

Research interests and goals (Feb 2008)*

My general research interests are directed to understanding the mind and how to build an artificial mind. This includes understanding the processes of learning, thinking, imagination, creativity, problem solving, decision making, development of intelligence; relations between mind, motives, behaviour, emotions etc. The result of this understanding would be development of evolving thinking and creative machines.

На български


- Artificial General Intelligence

- Artificial Mind

- Artificial Life

- Cognitive Computing

- Cognitive Science and Psychology

- Creative Computing

- Computational Linguistics, Sociolinguistics

- Natural Language Processing
- Research Accelerators

- Text Mining, Data Mining, Information Extraction, Information Retrieval

- Developmental Psychology, Language Acquisition, Child Language

- Image Processing and Computer Vision

- Sound Processing, Speech Synthesis, Speech Recognition

- Evolving Systems

- Metaphysical models of Mind and Universe

- Intelligent and emotional agents

- Emulators and predictors of perceptions

- Modelling human behaviour and virtual world simulators

- Human-Computer Interaction
- Distributed Computing

- FPGA, FPGA Neuroprocessors, Dynamicaly self-alterable FPGA designs, PC-FPGA hybrid systems, Generation of FPGA designs from high level code


Proposed Designs and Specific Research Goals


Intelligent Software


- Intelligent Computer Dictionaries (Comprehension Assistants) like Locolex and Smarty

- Research Accelerators**

- Writing Accelerators

- Intelligent Organizers, Web Browsers, Operating Systems

- Intelligent Housekeepers

- Intelligent Co-readers

- NLP Search Engines

- Corpus Processing and Crawlers

- Corpus Processing and other software for Sociolinguistics, Language Acquisition, Child Language, Learners’ language and related researches

- Statistical Natural Language Processing, Machine Learning, Machine Translation


Creative Computing, Imagination Modelling

- Software that has perceptions and imagination and creates art.

- Modelling the process of creation and invention of new things, based on the past experience and goals.

- Software for research and simulation of intelligence development - language acquisition, development of drawing and writing skills, intelligence and creativity testing.

- Intelligent agents - evolving systems which acquire their intelligence from the input in the environment.

- Modelling and improvement of the theory about the mind as universal emulator of “virtual universes” and the "Universe Computer", represented as hierarchies of interrelated “virtual universes”.

- Cognitive and Memory Based Computing – computational architectures that borrow ideas from the way brain works.

- Advanced methods for human-computer interaction, providing faster expression of thoughts and intentions.

- Advanced methods for data and knowledge representation which allow faster perception, understanding and studying.

- Conversation agents. "Chat bots", "Virtual bloggers" and "Virtual forumers" which "imagine" what the conversation is about, have intentions and “life”, express thoughts about the topics and aim to keep real conversations.

- Researches and software about finding out structure, relations and dependencies in images, 3D-models, text or any data.

Sound Processing and Speech Synteshis

- Formant and Articulation-Based synthesis

- Singing Synthesis, Music Synthesis

- Speech and Voice Mimickry

- Speech Builders

Image Processing

- Software for High Dynamic Range photography by cheap cameras.

Computer Vision

- Image Recognition, Object Recognition and Classification, Scene analysis
- OCR
- Preprocessed image formats, assisting computer vision.
- Memory-based reconstruction of high-resolution images from low-resolution images.

- Memory and heuristics based generation of photo realistic images, without complete 3D-modelling and rendering.

- Memory and heuristics based generation of 3D-models from single or multiple images.

- Simulations of agents, existing in virtual worlds which perceives the world by vision system.

- Mobile robots with Computer Vision and Hearing.

FPGA

Evolving intelligence on self-reconfigurable FPGA, PC-FPGA intelligence hybrids

...

* I wrote this version of my research interests for my bosses, in order to demonstrate that my researches are not related to my job as an ASIC verification engineer, thus I can do researches in my free time. :)

** Some explanations of the general approaches and what I mean with some of the designs are omitted. Probably I'll express it when I have some kind of demos and papers, first... :)

---------------

Изследователски направления и цели (към февр. 2008) ***Основните ми изследователски интереси са насочени към разбиране на разума и как да построя изкуствен разум. Това включва разбиране на процесите на обучение, мислене, въображение, творчество, решаване на проблеми, взимане на решения, развитие на интелигентността; връзка между разум, мотиви, поведение, емоции и пр.

Резултатът от подобно разбиране би бил разработка на развиващи се мислещи и творящи машини.

Изследователски интереси


- Общ изкуствен разум (Artificial General Intelligence)

- Изкуствен разум (Artificial Mind)

- Изкуствен живот (Artificial Life)

- Когнивни изчисления (Cognitive Computing)

- Когнитивна наука и Психология (Cognitive Science and Psychology)
- Компютърно творчество (Creative Computing)

- Компютърна лингвистика, Социолингвистика (Computational Linguistics, Sociolinguistics)

- Обработка на естествен език (Natural Language Processing)
- Ускорители на изследователската дейност (Research Accelerators)

- Интелигентна обработка на данни, Извличане на информация, Възвръщане на информация (Text Mining, Data Mining, Information Extraction, Information Retrieval)

- Психология на развитието, Научаване на първи език, Детска психология,

- Обработка на изображения и Компютърно зрение

- Обработка на звук, Синтез на реч, Разпознаване на реч

- Развиващи се и Самоусъвършенстващи се системи

- Метафизични модели на разума и Вселената
- Интелигентни и емоционални агенти

- Емулатори и предсказатели на възприятия

- Моделиране на човешкото поведение и на въображаеми светове

- Общуване човек-машина (Human-Computer Interaction)
- Разпределени изчисления

- FPGA, FPGA невропроцесори, Динамично самопроменящи се системи на FPGA, Хибридни системи PC-FPGA, Генериране на проекти за FPGA от код на високо ниво


Предлагани проекти и конкретни изследователски цели

Интелигентен софтуер


- Интелигентни речници (Comprehension Assistants) като Locolex и Smarty

- Ускорители на изследователската дейност ****

- Ускорители на писането

- Интелигентни органайзери

- Интелигентни уеб браузъри

- Интелигентна операционна система

- Интелигентни домакини

- Интелигентни съ-читатели

- Търсещи машини с обработка на естествен език

- Обработка на корпуси и “паяци” – автоматично параметризирано изграждане на корпуси от уеб или от други източници на данни.

- Обработка на корпуси и друг софтуер за изследвания в областта на Социолингвистиката, Научаване на първи език, Детска реч, Езикът на учещите втори език и др. изследвания, свързани с тези области.

- Статистическа обработка на естествен език, Машинно обучение, Машинен превод

Компютърно творчество и Моделиране на въображението

- Софтуер, който притежава възприятия и въображение и създава изкуство – например пише и разбира разкази и вицове.

- Моделиране на процеса на създаване и изобретяване на нови неща въз основа на опита и целите.

- Софтуер за изследване и симулация на развитието на интелигентността – детска реч, детска психология, развитие на уменията за рисуване и съчиняване, тестове за интелигентност и тестове на въображението.

- Интелигентни агенти – развиващи се системи, които придобиват разума си от средата.

- Моделиране и развитие на теорията за разума като универсален емулатор на “въображаеми вселени” и за “Вселенския сметач”, представен като йерархия от взаимосвързани “виртуални вселени”.

- Когнитивна обработка на информация и Обработна на информация основано на спомени – изчислителни архитектури, които напомнят работата на мозъка.

- Нови методи за връзка човек-машина, осигуряващи по-бързо изразяване на мисли и намерения.

- Нови методи за представяне на знания, които позволяват по-бързо възприемане, разбиране и учене.

- Чат-ботове, въображаеми блогъри и въображаеми форумисти, които имат въображение, свой “живот” и изразяват мисли, свързани с темата на разговора, опитвайки се да водят правдив разговор.

- Изследвания и програми за откриване на структура, отношения и зависимости в изображения, тримерни модели, текст или каквито и да са данни.

Обработка на звук и реч

- Формантни и артикулационни синтезатори

- Гласова имитация – синтезатори на реч, които се учат да говоря на произволен език.
- Синтез на пеене.

- Моделиране на гласове и подпомагане на спомнянето на тембъра на забравени гласове.


Обработка на изображения


- Програми за създаване на снимки с голям динамичен обхват чрез евтини фотоапарати.

Компютърно зрение

- Разпознаване и класификация на обекти, Анализ на сцени
- Оптично разпознаване на символи
- Формати на изображения с предварителна обработека, подпомагащи компютърното зрение
- Пресъздаване на изображения с висока резолюция от изображения с ниска резолюция въз основа на спомени.
- Създаване на фотореалистични изображения чрез евристики и спомени, без пълно триизмерно моделиране и изчертаване.

- Създаване на тримерни модели от единични или множество снимки, въз основа на спомени.

- Симулации на агенти, съществуващи във въображаеми светове, които възприемат света чрез зрение.

- Мобилни роботи със зрение и слух.

FPGA


Развиващ се разум на самопроменяща се FPGA; хибридни системи PC-FPGA*** Написах този списък (с малко повече подробности за подхода и какво разбирам под някои от проектите, напр. Ускорител на изследователската дейност), за да покажа на началниците си, че изследванията ми не са свързани с това, което работя, и не би следвало правата върху разработките да не си остават мои. :)
Read More

Sunday, April 20, 2008

// // Leave a Comment

How erotics is born? Why woman's bottom looks attractive and erotic to man?

How do we recognize that something is sexy?
Why do we get aroused by thinking of naked women?
Why we find some things and somebodies sexy, and others - not?
How do we learn to recognize sexy things?

How men learn to get excited about seeing naked women?
How do we learn that this images should make us horny?

How do we, heterosexual, get attracted to girls and not to boys for intimacy and sexual activities?

Questions, questions...

It's easy to answer: "it's genetically encoded", "men recognize women with high probability for fertilization", blah-blah-blah...

Some researches suggest that brain is prewired to see the images of specific bottoms, breastes, thin waist etc. as "hot", without being teached.

I agree that many aspects of beaty in general probably are "prewired" in brain's design. However, I can't get no satisfaction from such explanation - I need something more specific, so I've been searching for something that could be captured from the environment and used to configure the brain, without having specific "Ass-recognizing hardware" built-in.

Some time ago, I had a hypothesis about this software way for configuration:

Ass curves visually resemble man's penis, seen from above. Thus the way boy and young man's brain is configured to see this images as erotic could be the following - whenever he sees his errected penis and this image, he's horny... Thus, this image is learned to be an indication of horniness... :)

It's also true that while seeing a naked woman, a speculation about sex could be made, even if the boy still doesn't have explicit knowledge about what really sex is. Even young boys know, that there are two types of people, which are different; they marry and there is some kind of secret about how they were born. Even little boys also know, that certain parts of women body should be hidden, and when thay see nudity there, they could suppose this is an indication of something specail, unusual. If the boy has a vague idea of sex, but knows that it is something special between man and woman, he could guess that nudity is connected.


Read More

Thursday, April 17, 2008

// // Leave a Comment

TexAI - an open-source knowledge-based software project to create artificial intelligence

TexAI at SourceForge


Texai is an chatbot that intelligently seeks to acquire knowledge and friendly behaviors. Important components include the RDF Entity Manager, the Texai Lexicon, and Incremental Fluid Construction Grammar. The blog url is http:/texai.org/blog.


The projects aims, stated by Steve Reed on their webpage sound pretty cool... He is brave and confident almostlike when I talk about my projects!

The system is supposed to learn by itself, to learn to code in Java and to self-program and self-enhance!

...

Great!

BTW, I've been thinking about system, which learn how to do programming, too. It will boost the speed of coding big part of which is slow typing or browsing code. This tools will free for us more time for cretivity...

I believe a thinking machine, which is capable to learn to think like a programmer, shouldn't be hard to design.

-Believer... Stop talking... Do it!

Just a second. Let's think rationally... Programming is not really a creative task, if you know what you want to accomplish. The language is formal, the way of searching the solution via debugging, code reviews, manuals or search engines is also formal or seems to be easy for formalization.

"I want to do a cycle", "I want to have a hash table and access it", "I want to create a window with so and so menus"... If a system knows what it want, it would be able to program as fast as a lightning. This is one of my projects, too.

Perhaps creativity actually is also not really creativy, if we know the prerequisites for it to happen, but that's another story.

...

Back to TexAI - very good links on the site and interesting tools in their sourceforge repository.I'll stay tuned!


* Their approach reminds me several of my planned for not-so-far future projects. Conversational Agent and Automatic Programming. I have to post the list with Research Directions and Goals I composed few months ago for an amendment of my contract for working as a verification engineer, "an enhanced" version of the list in some of the first posts in this blog.

** BTW, a very important research direction for the success of the researches are Resarch Accelerators... More on this - next time.
Read More

Wednesday, April 16, 2008

// // Leave a Comment

BOLA - Fluid Concepts open source project

My new friend Sergey has just started a project in Source Forge:


BOLA
Bola is a framework for fluid concepts, inspired by the research of Douglas Hofstadter, particularly his Copycat project.


He suggested me this link, which is conencted to the concepts of Copycat:

Metacat

Good luck! I'm curious, even if I don't join you...
Read More
// // Leave a Comment

Туенкид

Туенкид (Twenkid) - дете на двайсетина години... (или повече)

Туенкидите са двайсет и няколко годишни младежи, които се наслаждават на живота като деца. Обичат да играят на игри, да си играят въобще, да свирят на музикални инструменти, да рисуват, да снимат, да правят филми, да танцуват, да изследват, да фантазират и изобретяват, да описват и споделят фантазиите си... да жонглират, да карат колела, да тичат, да скачат, да плуват и т.н.

Туенкидите обичат разнообразието и разностранността. Те не спират да си мечтаят за вълнуващи неща - да карат спортни коли и мотори, да рисуват с графичен таблет или с бои, да свирят на нови музикални инструменти, да станат рокзвезди, да създават пълнометражни филми, да проектират процеосори и мислещи машини.

Туенкидите могат да фантазират свободно като деца за големи и привидно "налудничави" неща, без да са побъркани, и без мечтите им да се заключват като "фикс идеи". Мечтите им са хитри, понякога самоиронични и включващи дори просто мечтата да можеш да си мечтаеш и да преследваш мечтите си. Това не е чак толкова трудно да се постигне, дори и крайната цел да е недостижима. Освен това, поради безкрайността на фантазиите им, дори и много от мечтите да са неизпълними, много други са... Това също е забавно...

Туенкидите не се разочароват, дори ако мечтите им изглеждат глупави и неосъществими според другите. Туенкидите смятат "стъпването твърдо на земята" за скучно.

Туенкидите често изглеждат вдетенени, наивни и дори глупави на пръв поглед за не-туенкидите, които например не притежават подходящото чувство за хумор, въпреки че всъщност са хора с изключителна интелигентност и творчески талант, и обикновено са изследователи, инженери, разработчици на софтуер и т.н., а понякога и всичко в едно, като си мечтаят в малко по-късен етап от живота си да припечелват и от други свои таланти.

Юнак

Дума с близко значение до туенкид е юнак, въведен в началото на 21-ви век от Тош в култовото юнашко списание Свещеният сметач.


Юнаците са многостранно надарени личности, които съчетават техника, точни и хуманитарни науки, изкуство, философия, езикови способности, спорт ... и имат изключително разнообразни творчески интереси, независимо от възрастта им.

Туентийн

Twenteen (Туентийн) е друг термин, който Тош изкова преди няколко години, за да изрази това, което се опитва да изрази туенкид. Има признаци, че тази словоформа е била създавана и от други "туентийни". "Туенкид" обаче е по-точен термин , защото показва неизчерпаемото желание за игра, удоволствието от изучаването на света, неограничените мечти и смелото и увереното им преследване.

От друга страна тийнейджърската възраст обикновено е свързана с (понякога безцелно) бунтарство и с други житейски стремежи.

*Допълнение от 1.6.2017 г. - юнаците обикновено са бунтовници "с каузи", туенкидите - също, поради особеностите по-горе.

Примери за туенкиди

Аз... :-Ptwenkid.com

(Не се обновява особено)
http://toshko.deviantart.com

(Стар линк)
http://toshuniverse.com

...

Reza - a transhumanist undergoing second childhood

Примери за юнаци

Леонардо да Винчи...
Илиян Георгиев, Тодор Арнаудов, Петър Събев...

ПП. Искам да направя втори опит за обединяване на юнаците и изграждане на култура на многостранно действащи личности... "Свещеният сметач 2", или както ще се казва... :)

Read More

Saturday, April 5, 2008

// // 2 comments

Twenkid: definition of

Twenkid - a speical kind of "kid" in his or her twenties, or older decades

Twenkids are people in their 20-ies, who do enjoy life like kids do. They love to play games, to play musical instruments, to draw, to take pictures, to make movies, to dance, to research and explore, to fantasize and invent, to write their fantasies, to juggle, to ride bikes, etc. They enjoy and possess diversity and versatility.
Twenkids don't stop dreaming about learning to do new fancy things - driving sports cars or motorbikes, drawing with tablet or brushes, playing new musical instruments; becoming a rock star, making feature movies, designing CPUs and of course - thinking machines.

Twenkids can daydream as freely as a child about big and "crazy" things, without being insane and without their dreams to get captured into "idea fix" stage, even though some people may misunderstand them as if they did. Twenkids' dreams are smart, sometimes self-ironic, and include just dreaming to be able to dream and to pursue their dreams, which is something that could be easily achieved, even if the final goals could not be reached . Also, due to the endlessness of their dreams, even if many dreams can't be realized, many others can... So, it's fun anyway!

Twenkids don't get let down even if their dreams seem stupid and unrealistic to others, in contrast to the regular people, who prefer to keep their legs firmly on the ground - a twenkid regards this attitude as boring.

Twenkids may look childish, naive or even stupid at first sight for some of the non-twenkids (most of the humanity...) twenty-thirty-etc-some ordinary people who lack appropriate sense of humor, however this is wrong, because the ones who are twenkids have extremely high IQ and creativity, and usually work as engineers, researchers, software developers; some kind of artists, or more likely - all at once.

Another word with close meaning, which generally means a polymath is the Bulgarian neologism Younak (or Younak, [Yunahk]), coined in "Sacred Computer" e-zine in 2001 to represent the original meaning of the classic creative hackers (such as Ivan Sutherland at MIT etc.) and extended to "universal man", "polymath", "artistic and technical at the same time" etc. and exemplified in the early 2000s by the works of the author Todor Arnaudov, aka Tosh himself.
[2020: "Younak" (юнак) originally means "hero", etimologically it comes from "Younost" - Adolescence, Youth. Younaks and twenkids are "forever young".]

Younaks are versatile persons with very high IQ and creativity, regardless the age he or she is. "Twenkid" can also be used for 30-some or older persons, as long as they are twenkids inside.

Twenteen is another term, coined to express the "childish" enjoyment of life, coined by Tosh 1-2 years ago, and found to be reinvented by others, too. However, twenkid is supposed to be more precise term, because twenkids are cheerful like kids, they enjoy life and are eager to play, to dream wildly and they are actually running after their dreams. On the other hand typical life of a teenager is better explained with other pursuits and different attitude to life, such as too much involvement with basic social needs and early intimate experiences.

Examples of twenkids

Me... :-P

http://twenkid.blogspot.com

http://toshko.deviantart.comExamples of younaks

Leonardo Da Vinci has been a great younak.

[Edit: 11.8.2020: Well, however partially. AFAIK he was not athletic or good in performance arts literature?]
Raymond Kurzweil is supposed to be younak, but I'm not sure about his artistic talents [+2020] and I also don't know if he was athletic, so - likely not
Definite younaks, regarding the versatility and creativity definition, are for example Peter Sabev, Todor Arnaudov and Ilian Georgiev.

[Edit 2020] Leibniz was "universal genious", but again I don't know about his atheltics and artistic skills, they seem not to be mentioned in the biography I've read.

[Edit: 2021] Stylistic fixes and more details: was ~ "coined in the early 2000s by Todor ... " --> "coined in "Sacred Computer" e-zine in 2001 to represent the original meaning of the classic creative hackers (such as Ivan Sutherland at MIT etc.) and extended to "universal man", "polymath", "artistic and technical at the same time" etc. and exemplified in the early 2000s by the works of the author Todor Arnaudov, aka Tosh himself."
Read More

Friday, April 4, 2008

// // Leave a Comment

Smarty – Extendable Framework for Bilingual and Multilingual Comprehension Assistants

Smarty goes to LREC!


Todor Arnaudov*, Ruslan Mitkov**
* Plovdiv University
** University of Wolverhampton

Abstract

This paper discusses a framework for development of bilingual and multilingual comprehension assistants and presents a prototype implementation of an English-Bulgarian comprehension assistant. (...)


Our paper with Ruslan is going to the Poster session of LREC!
And finally the deadline is in the past... Pffff...

Smarty is not too special, but more about it - later.
Read More