Friday, December 12, 2014

// // Leave a Comment

Физика, възникване на живота - дали "новата идея" на Джеръми Ингланд е толкова нова и революционна? - Is it really a groundbreaking idea about Life - the one of Jeremy England? - a comment

http://t.co/Y29qbipm3tIt could liberate biologists from relying too much on a Darwinian explanation.
ow.ly

Български: "Физик с революционна идея относно причините да съществува живот"
 

Natalie Wolchover, Quanta Magazine

Dec. 8, 2014, 4:48 PM
 754,866
  138
 
http://www.businessinsider.com/groundbreaking-idea-of-lifes-origin-2014-12

...

English: Sorry, this came as a comment in a social network, I'm lazy to translate it right now - in short, see Schopenhauer's conception of "The Will [to live]" that comes from the all levels of the objectivation of the will, including the basic physical forces.


Коментар на Т.А.:

Медиите обикновено правят нещата да изглеждат по-сензационни, отколкото са. В детайлите и математическите дефиниции сигурно е оригинална идея, особено за специализирани физици, в контекста на термодинамиката, разпространение на енергия и пр.                      

Read more: http://www.quantamagazine.org/20140122-a-new-physics-theory-of-life/#ixzz3Lf13nrs7Но в контекста на по-абстрактно виждане за живота и еволюцията - виж други интердисциплинарни учени, например Владимир Турчин, Борис Казаченко, които мислят по-абстрактно от Дарвин за еволюцията на Вселената, т.нар. мета-еволюция и кибернетична еволюция, виж и скорошна статия от автора: http://artificial-mind.blogspot.com/2014/08/abstract-evolution-cybernetic-meta.html
Като цяло още Лайбниц, ако не греша, изказва мисли за нашия свят като "Най-добрият от възможните светове".
Да не говорим за яснотата при Шопенхауер, който изпреварва както дарвинизма - с десетилетия, - така и "антропния принцип" (с много повече); последният е именно относно това, че физичните "настройки" пасват на живота. В статията въобще не се споменава.
 


Системата на Шопенхауер - стълбата на обективациите на Волята
 
В системата на Шопенхауер животът е поставен в изрична йерархична стълбица и в еволюционно развитие, дори на едно място се споменава за това, че първият човек вероятно е роден от маймуна.
По-висшите форми на живот представляват все по-отчетлива форма на това, което той нарича именно... Воля за живот.
Т.е. животът е резултатът на продължително действие на "Воля" и натрупване на резултатите от нея, а не е случаен - макар че Волята на ниско ниво не е съзнателна.
Шопенхауер изрично отбелязва, че съответните живи същества са неразривно свързани със средата си и им е "позволено" да възникнат и да се развиват така че да й паснат и да съществуват в нея; например дава примери с подобни на вид животни на отдалечени места и с различно родословие, които са се приспособили към средата, под силата на единна Воля за живот.

При дарвинизма това е т.нар. "паралелна еволюция", която показва, че процесът на е случаен, а е обусловен
 от систематични фактори - белтъчният субстрат, съществуващ до момента + условията на средата.
Това, което във физиката са физични сили - и се моделират чрез физични закони, - в системата на Шопнехауер не са нещо хвърчащо в нищото, те са нисши форми на Волята, те подпомагат обективацията на Волята [за живот], превръщат т.нар. "нещо в себе си" (Кант) или "Воля за живот" (Шопенхауер) в "явление" (Кант) и "видимост на волята" (Шопенхауер).
Хората са висша форма на тези сили, висша форма на физични закони, висша форма на Воля.

...
Не на последно място, елегантните формули не могат да заобиколят "конфигурацията" -  началната форма, подредбата - освен ако във формулата не се включи определение на цялата Вселена.

Литература:

1. Артур Шопенхауер, "За четворния принцип на закона за достатъчното основание" (On the fourfold root of the principle of sufficient reason")
2. Артур Шопенхауер, "Волята в природата" ("The Will in Nature")
3. Артур Шопенхауер - "Светът като воля и представа"
3. Артур Шопенхауер - "Прарегра и Паралипомена"
4. Владимир Турчин - "Феноменът на науката" (Phenomenon of science)
5. Борис Казаченко - (search: Boris Kazachenko)
6. Тодор Арнаудов, "Теория на разума и Вселената, 2001-2004"
7. Todor Arnaudov, Thursday, August 7, 2014 - http://artificial-mind.blogspot.com/2014/08/abstract-evolution-cybernetic-meta.html 
Read More