Sunday, April 5, 2009

// // Leave a Comment

Бисери по Микропроцесорна техника (из сп. "Свещеният сметач", 2003)

Abstract: Comic quotes from lectures for Microprocessor studies. An article from my old e-zine "Sacred Computer", 8/2003.


По времето когато писах тази статия нямаше как да намеря подходящи читатели.
Е, вече има...


Не пропускайте и юнашката народна песен в края - "Не ходи, Микропроцесоре"!"Свещеният сметач" - БРОЙ 26 (септември 2003)

БРОЙ 26 (септември 2003)
Попаднах на "referati-bg.com" и реших да разгледам за интересни теми в областта на "новите високи информационно-комуникационно интерактивни технологии", че да взема да се пообразовам с някУй най-учен лаф.

Сигурно много нашенски студенти по "Компютърни системи и технологии" и нейните посестрими от факултетите по електроника, за които ВУЗ-ът е първото място, където научават за тригери, броячи, шифратори и т.н., започват да се посвещават в тайните на науката от читанки, подобни на тази по-долу, която на места звучи като написана от ученик от горния курс на детската градина.

Ето бе, казвам си на ум, открих още една причина повечето специалисти по информационни технологии да предпочитат "международните термини" и папагалското преписване на думи между различни азбуки.

Така ги учат, дечинята, още в "детската градина на университета".


Цитираните по-долу пасажи са пълни с "детско-градински" синтактични, семантични, пунктуационни и нам к'ви грешки; с тавтологии и циклични изречения, които в края повтарят началото си.

Не си спомням да съм чел по-смешно написана разработка по изчислителна техника.


Срамота.

Преподавателят потропа с показалката си по бялата дъска.
- Моля, прекратете разговорите, колеги. Лекцията започва!Ето с какво ще се запознаем в този час: (цитатите са с оригинално сбиване)


"Въвеждане в курса

Цел: Да даде знания на студентите за архитектурата, структурата и принципа на действие на цифровите и микропроцесорните устройства за събиране, обработка и представяне на информация, принципът на действие на подсистемите и възлите на ЦМПУ
(логически елементи,броячи,регистри,микропроцесори,памети,входно-изходни устройства ) ,а също така понятие за програмен модел на МПУ и основите на програмиране на микропроцесорни системи.Получените знания по дисциплината трябва да позволят на студентите да анализират конфигурацията на МП си-ми да съставят алгоритми и разработват елементарни програми за МП си-ми за контрол, управление и обработка на информация.

Съдържание на курса

1.Архитектура на ЦМПУ.Архитектура и принцип на действие на идеализиран микропроцесор.
2.Основи на булевата алгебра.Аритметични и логичски операции с числа,представени в двоична форма.Основни интегрални логически схеми, реализиращи законите на булевата алгебра.
3.Цифрови електронни елементи и устройства.Комбинационни цифрови и логически устройства( шифратори,дешифратори,мултиплексори,демултиплексори,буфери,сумато-ри ).Елементи и възли на цифровите устройства,реализиращи функции с памет (тригери,регистри,броячи).
4.МП и МП си-ми.Архитектура на 8 битови МП. Памети,входно-изходни у-ва.Интерфейс на МП с паметите и входно-изходните у-ва.Входно-изходна организация на обмена на данни на МП си-ми с периферни у-ва.
5.Си-ма от инструкции на МП.Програмен модел на МП.Методи на адресация в МП.
(...)

Курсът ще бъде разгледан без използване на сложни математически и теоретични постановки,като се използва за основа архитектурата на 8 битови МП,за които има достатъчно литература и които са залегнали в основата на разработване на съвременните МП.Курса почива на базата на МП тип СМ600(601)."
"ТЕМА # 2 Архитектура на цифрово изчислително устройство"


"Архитектурата на машината на фон Неман използва програма състояща се от команди,записани в паметта на машината и всяка команда съдържа най-малко две части.Първата част е копа на операцията, а втората-операнд.Копа оказва на процесора,какво да направи ( +,-,*,/ ),а операнда показва с кого да го направи, информацията, която се намира в самия процесор."


"Коп" идва не от "коп-ам", а от КОП, Код на ОПерацията.
Така "копът на операцията" означава "кодът на операцията на операцията".

- Абе може би имат предвид микроопперацията?

Уви, не - тема #2 е твърде далеч от толкова отвлечени знания,
като микропрограмиране.

(...)

"копа оказва [натиск] на процесора" и
"операнда показва с кого да го направи,
информацията, която се намира в самия процесор".

Последното ми звучи сякаш е писано от странен чуждестранен студент с малък опит с българския, който трудно помни граматическите правила, но има удивителна памет за изписването на отделните думи и никога не ги бърка...


"ROM-постоянно запомнящо устройство, което се записват програми,които трябва да се помнят постоянно"

(...)

"RAM-оперативно запомнящо устройство,в което се запомнят програми,които не се използват често (потребителски програми) и междинни резултати от извършването на операции."

:-S


"ТЕМА # 3 МП-основни определения.Етапи на развитие.Архитектура на типов опростен МП"


"Първият МП е бил произведен от фирмата “INTEL” през 1971г. (INTEL 404)"

СМ-400 е семейство микропроцесорни схеми, също правено през 70-те,
но не през '71 и не от Интел (4004), а от Института по микроелектроника на БАН.


"Появява се първият REAL МП (?!...).Представител на тази група е МП “INTEL8088”,на базата на който е създаден първия(!) персонален компютър (ПК).За този МП е създадена и първата DOS(!), която и днес все още се използва."

Този, който е писал горното, вероятно е троен дезинформиращ таен агент на IBM, Intel и Microsoft... Не бива да се чудим, тогава, защо е разпространено
мнението, че MS DOS е единственият DOS - това се преподава в университета!!!


Относно агента... Пък, викам, може и да е четворен, и на Borland, щото "REAL МП" може да означава:

Микропроцесор, който може да обработва данните тип "REAL" в Турбо ПаскалДа, много е вероятно, защото 8088 май че е първият микропроцесор, за който е правен Borland Turbo Pascal... %-)ТЕМА # 6 Представяне на информацията в ЦИУ [цифровите изчислителни устройства]"1.Представяне на числата в десетична си-ма.

"Най-разпространената си-ма е десетичната.Тя носи своето название от латинската дума “digitize” (пръст)"

(...)

"Си-ма" ми звучи по-скоро като дума на език от китайската група, отколкото като съкращение на гръцката дума "система".

"Digitize" пък, както е известно, е глагол, производен на "пръст" (правя нещо с пръст), а не съществителното име "пръст" (digit).

(...)

"ТЕМА # 20.Полупроводникови запомнящи устройства /памети/"

"Ако можещото свързване на диода е прекъснато,то по съответната линия данни ще се генерира информация “0”,а ако можещото свързване е свързано -“1”."

"PROM-програмируеми памети са памети,които се предоставят на разработчика на ЦУ така,че той сам да може да си програмира паметта."


"1/с оптическо изтриване-OPROM"

Може би искат да кажат:
1 - С оптическо изтриване (OPROM).


"Записването на информация в тези памети става чрез специална представка,която се свързва с персонален компютър."

Например "над", "из", "въз", които се свързват с "персонален компютър" и се получава "надперсонален компютър", "изперсонален компютър" и пр...


"Програмата, която трябва да бъде записана в паметта, предварително се зарежда персонален компютър, тества се и когато разберем,че тази програма е готова за записване в паметта се прехвърля в персоналния компютър в паметта,която е записва."

:-S


"В началото на развитието на МП първите RAM памети са съдържали клетки позволяващи съхраняване на един бит информация в една клетка 4-8 бита и броя на клетките е бил от 1-4."

"I/входни линии/-броят на тези линии е толкова,колкото бита информация може да се запише в една клетка от дадения чип."

(I / входни_линии) / (-броя_на_тези_линии) == колкото бита информация може да се запише в една клетка от дадения чип. %-)


"1/по АЛ се избира адресната клетка
2/след определено време по чип селекта се избира чипа,от който ще се чете
3/по линията ПЗ се подава сигнал за зареждане на кондензатора
4/по R/W се подава сигнал четене и информацията се извежда по линия О"


1/по = АЛ
2/след = определено време по "чип селекта"
3/по = линията
4/по = R/W

Лекцията, колеги, ще завършим с, може би изглеждащата малко странна за вашата специалност, фолклористика.


"Но има едно общо правило съгласно,което поне първите 256 адреса да се отделят за RAM.Това е свързано с не обходи-моста за повишаване бързодействието на паметите. Производителя дава информация как е разположено адресното поле."


Като прочетох последния блестящ абзац от лекцията, който не знам кой идиот ми написа, колеги, си спомних за юнашкото народно произведение, което ще предложа на вниманието ви в заключение.


Не ходи, Микропроцесоре

Не ходи, Микропроцесоре, да обхождаш моста, че са ти изедници задаса
устроили. На адресното поле са те причакали. Крачетата за захранването сакат да ти резнат. Без чедо майчината платка да оставят.

Не ходи, сине, процесоре, да обхождаш моста. Изедници недни краката искат да ти счупят. При майка си да не можеш да доходиш. Самотен без цокъл да тлееш. Корозията бавно да те мъчи. Сърцето ти без време да угасне.

Не ходи, Микропроцесоре, да обхождаш моста. 256-адреса те дебнат сo нули високи. Корпуса сакат да ти съдерат. Маркировката ти да изтрият. Да те захвърлят безимен в някой ъгъл. При точковите диоди незнаен да изгниеш.

Не послушал Микропроцесорът майка си платка. Да обходи моста на път той заминал. С изедници 256 по пътя се срещнал. И борил се храбро в неравната битка. През моста опитал на пряко да мине. От адресите клети някъде да се скрие.

Но мостът бил твърде къс за процесор. Токът бил твърде буен под моста. Напрежението чедото стопило. В разцвета на младостта му го изгорило. И майката платка самотна остала. Самотна да плаче за свидно си чедо...

Из юнашка народна песен от ботевградския край ;-))

Речник:
сърце - тактов генератор© Тодор Илиев Арнаудов, 31.8.2003
© Twenkid Studio 2009

0 коментара: