Wednesday, April 23, 2008

// // Leave a Comment

Research Directions and Goals (Feb 2008) | Изследователски направления и цели (Фев 2008)

Research interests and goals (Feb 2008)*

My general research interests are directed to understanding the mind and how to build an artificial mind. This includes understanding the processes of learning, thinking, imagination, creativity, problem solving, decision making, development of intelligence; relations between mind, motives, behaviour, emotions etc. The result of this understanding would be development of evolving thinking and creative machines.

На български


- Artificial General Intelligence

- Artificial Mind

- Artificial Life

- Cognitive Computing

- Cognitive Science and Psychology

- Creative Computing

- Computational Linguistics, Sociolinguistics

- Natural Language Processing
- Research Accelerators

- Text Mining, Data Mining, Information Extraction, Information Retrieval

- Developmental Psychology, Language Acquisition, Child Language

- Image Processing and Computer Vision

- Sound Processing, Speech Synthesis, Speech Recognition

- Evolving Systems

- Metaphysical models of Mind and Universe

- Intelligent and emotional agents

- Emulators and predictors of perceptions

- Modelling human behaviour and virtual world simulators

- Human-Computer Interaction
- Distributed Computing

- FPGA, FPGA Neuroprocessors, Dynamicaly self-alterable FPGA designs, PC-FPGA hybrid systems, Generation of FPGA designs from high level code


Proposed Designs and Specific Research Goals


Intelligent Software


- Intelligent Computer Dictionaries (Comprehension Assistants) like Locolex and Smarty

- Research Accelerators**

- Writing Accelerators

- Intelligent Organizers, Web Browsers, Operating Systems

- Intelligent Housekeepers

- Intelligent Co-readers

- NLP Search Engines

- Corpus Processing and Crawlers

- Corpus Processing and other software for Sociolinguistics, Language Acquisition, Child Language, Learners’ language and related researches

- Statistical Natural Language Processing, Machine Learning, Machine Translation


Creative Computing, Imagination Modelling

- Software that has perceptions and imagination and creates art.

- Modelling the process of creation and invention of new things, based on the past experience and goals.

- Software for research and simulation of intelligence development - language acquisition, development of drawing and writing skills, intelligence and creativity testing.

- Intelligent agents - evolving systems which acquire their intelligence from the input in the environment.

- Modelling and improvement of the theory about the mind as universal emulator of “virtual universes” and the "Universe Computer", represented as hierarchies of interrelated “virtual universes”.

- Cognitive and Memory Based Computing – computational architectures that borrow ideas from the way brain works.

- Advanced methods for human-computer interaction, providing faster expression of thoughts and intentions.

- Advanced methods for data and knowledge representation which allow faster perception, understanding and studying.

- Conversation agents. "Chat bots", "Virtual bloggers" and "Virtual forumers" which "imagine" what the conversation is about, have intentions and “life”, express thoughts about the topics and aim to keep real conversations.

- Researches and software about finding out structure, relations and dependencies in images, 3D-models, text or any data.

Sound Processing and Speech Synteshis

- Formant and Articulation-Based synthesis

- Singing Synthesis, Music Synthesis

- Speech and Voice Mimickry

- Speech Builders

Image Processing

- Software for High Dynamic Range photography by cheap cameras.

Computer Vision

- Image Recognition, Object Recognition and Classification, Scene analysis
- OCR
- Preprocessed image formats, assisting computer vision.
- Memory-based reconstruction of high-resolution images from low-resolution images.

- Memory and heuristics based generation of photo realistic images, without complete 3D-modelling and rendering.

- Memory and heuristics based generation of 3D-models from single or multiple images.

- Simulations of agents, existing in virtual worlds which perceives the world by vision system.

- Mobile robots with Computer Vision and Hearing.

FPGA

Evolving intelligence on self-reconfigurable FPGA, PC-FPGA intelligence hybrids

...

* I wrote this version of my research interests for my bosses, in order to demonstrate that my researches are not related to my job as an ASIC verification engineer, thus I can do researches in my free time. :)

** Some explanations of the general approaches and what I mean with some of the designs are omitted. Probably I'll express it when I have some kind of demos and papers, first... :)

---------------

Изследователски направления и цели (към февр. 2008) ***Основните ми изследователски интереси са насочени към разбиране на разума и как да построя изкуствен разум. Това включва разбиране на процесите на обучение, мислене, въображение, творчество, решаване на проблеми, взимане на решения, развитие на интелигентността; връзка между разум, мотиви, поведение, емоции и пр.

Резултатът от подобно разбиране би бил разработка на развиващи се мислещи и творящи машини.

Изследователски интереси


- Общ изкуствен разум (Artificial General Intelligence)

- Изкуствен разум (Artificial Mind)

- Изкуствен живот (Artificial Life)

- Когнивни изчисления (Cognitive Computing)

- Когнитивна наука и Психология (Cognitive Science and Psychology)
- Компютърно творчество (Creative Computing)

- Компютърна лингвистика, Социолингвистика (Computational Linguistics, Sociolinguistics)

- Обработка на естествен език (Natural Language Processing)
- Ускорители на изследователската дейност (Research Accelerators)

- Интелигентна обработка на данни, Извличане на информация, Възвръщане на информация (Text Mining, Data Mining, Information Extraction, Information Retrieval)

- Психология на развитието, Научаване на първи език, Детска психология,

- Обработка на изображения и Компютърно зрение

- Обработка на звук, Синтез на реч, Разпознаване на реч

- Развиващи се и Самоусъвършенстващи се системи

- Метафизични модели на разума и Вселената
- Интелигентни и емоционални агенти

- Емулатори и предсказатели на възприятия

- Моделиране на човешкото поведение и на въображаеми светове

- Общуване човек-машина (Human-Computer Interaction)
- Разпределени изчисления

- FPGA, FPGA невропроцесори, Динамично самопроменящи се системи на FPGA, Хибридни системи PC-FPGA, Генериране на проекти за FPGA от код на високо ниво


Предлагани проекти и конкретни изследователски цели

Интелигентен софтуер


- Интелигентни речници (Comprehension Assistants) като Locolex и Smarty

- Ускорители на изследователската дейност ****

- Ускорители на писането

- Интелигентни органайзери

- Интелигентни уеб браузъри

- Интелигентна операционна система

- Интелигентни домакини

- Интелигентни съ-читатели

- Търсещи машини с обработка на естествен език

- Обработка на корпуси и “паяци” – автоматично параметризирано изграждане на корпуси от уеб или от други източници на данни.

- Обработка на корпуси и друг софтуер за изследвания в областта на Социолингвистиката, Научаване на първи език, Детска реч, Езикът на учещите втори език и др. изследвания, свързани с тези области.

- Статистическа обработка на естествен език, Машинно обучение, Машинен превод

Компютърно творчество и Моделиране на въображението

- Софтуер, който притежава възприятия и въображение и създава изкуство – например пише и разбира разкази и вицове.

- Моделиране на процеса на създаване и изобретяване на нови неща въз основа на опита и целите.

- Софтуер за изследване и симулация на развитието на интелигентността – детска реч, детска психология, развитие на уменията за рисуване и съчиняване, тестове за интелигентност и тестове на въображението.

- Интелигентни агенти – развиващи се системи, които придобиват разума си от средата.

- Моделиране и развитие на теорията за разума като универсален емулатор на “въображаеми вселени” и за “Вселенския сметач”, представен като йерархия от взаимосвързани “виртуални вселени”.

- Когнитивна обработка на информация и Обработна на информация основано на спомени – изчислителни архитектури, които напомнят работата на мозъка.

- Нови методи за връзка човек-машина, осигуряващи по-бързо изразяване на мисли и намерения.

- Нови методи за представяне на знания, които позволяват по-бързо възприемане, разбиране и учене.

- Чат-ботове, въображаеми блогъри и въображаеми форумисти, които имат въображение, свой “живот” и изразяват мисли, свързани с темата на разговора, опитвайки се да водят правдив разговор.

- Изследвания и програми за откриване на структура, отношения и зависимости в изображения, тримерни модели, текст или каквито и да са данни.

Обработка на звук и реч

- Формантни и артикулационни синтезатори

- Гласова имитация – синтезатори на реч, които се учат да говоря на произволен език.
- Синтез на пеене.

- Моделиране на гласове и подпомагане на спомнянето на тембъра на забравени гласове.


Обработка на изображения


- Програми за създаване на снимки с голям динамичен обхват чрез евтини фотоапарати.

Компютърно зрение

- Разпознаване и класификация на обекти, Анализ на сцени
- Оптично разпознаване на символи
- Формати на изображения с предварителна обработека, подпомагащи компютърното зрение
- Пресъздаване на изображения с висока резолюция от изображения с ниска резолюция въз основа на спомени.
- Създаване на фотореалистични изображения чрез евристики и спомени, без пълно триизмерно моделиране и изчертаване.

- Създаване на тримерни модели от единични или множество снимки, въз основа на спомени.

- Симулации на агенти, съществуващи във въображаеми светове, които възприемат света чрез зрение.

- Мобилни роботи със зрение и слух.

FPGA


Развиващ се разум на самопроменяща се FPGA; хибридни системи PC-FPGA*** Написах този списък (с малко повече подробности за подхода и какво разбирам под някои от проектите, напр. Ускорител на изследователската дейност), за да покажа на началниците си, че изследванията ми не са свързани с това, което работя, и не би следвало правата върху разработките да не си остават мои. :)

0 коментара: